Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kłodnicy Dolnej

Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej

Lublin, dn. 29 sierpnia 2002 r.

Regulamin wyboru Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Lubelskiej
1. Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.
3. Przy wyborze członków Rady, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy zachować zasady ogólne zawarte w statucie Rad Duszpasterskich. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie tych zasad.
4. Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.
4.1. Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Każde ze stowarzyszeń i ruchów działających w parafii winno zgłosić przynajmniej jednego kandydata.  Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Proboszczowi lub Rektorowi Kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta dwa tygodnie przed wyborami oraz podana do publicznej wiadomości tydzień przed wyborami.
4.2. Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.
4.3. Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić skuteczność wyborom należy ograniczyć się do podania powtarzających się najczęściej nazwisk kilkunastu kandydatów. Górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy wówczas kierując się zasadą, aby na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.
4.4. Tydzień przed wyborami Proboszcz lub Rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione na tablicy ogłoszeń wszystkim wiernym i pozostają tam do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.
5. W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Metropolitalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.
6. W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.
7. Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyni­ków wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.
8. Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.
9. Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.
10. Osoby, które w dniu wyborów są nieobecne w parafii, mogą w porozumieniu z Księdzem Proboszczem (resp. Księdzem Rektorem) przekazać swój głos w zaklejonej kopercie we wcześniejszym terminie.
11. W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowowybrane Rady po uro­czys­tym zaprzysiężeniu podejmują swe funkcje. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej wybranych Rad oraz za odłożeniem nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.
+Józef Życiński
Arcybiskup Metropolita Lubelski