Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Aktualności

Moralność ratuje Naród - Homilia ks. abp. Józefa Michalika

archiwum :12 maj 2015

Homilia ks. abp. Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, wygłoszona w Krakowie w czasie uroczystości ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika, 10 maja 2015 r.

Czcigodny Księże Kardynale Stanisławie, Gospodarzu i Następco świętych biskupów krakowskich, Bracia w posłudze pasterskiej, Drodzy Bracia i Siostry – Czciciele świętego Stanisława – patrona Ojczyzny.

Doświadczenie życiowe i codzienna obserwacja poucza nas, że o trwałości budowli decyduje wiele elementów: przede wszystkim fundament, ale też materiał budowlany i umiejętność wykonawców. Podobnie jest z trwałością wspólnot ludzkich. O ich znaczeniu, sile i godności decydują zasady, jakimi zamierzają się kierować, cele, jakie stawiają przed sobą, i metody, jakimi będą się w realizowaniu celów posługiwać. Ale Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii (J 10,11 n.) zwraca uwagę, że fundamentem społeczności Kościoła jest On sam jako dobry pasterz. A dobry pasterz daje życie swoje za owce. On je zna, ceni i naraża się dla nich. Demaskuje niebezpieczeństwa, wyszukuje pożywne pastwiska i staje do konfrontacji z wilkami, bo wie, że z dziką bestią, głodną krwi nie da się dialogować.

Polityk musi unikać duchowej schizofrenii - homilia Abpa Stanisława Gądeckiego

archiwum :8 maj 2015

Homilia ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wygłoszona podczas Mszy św. w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze.

W uroczystość NMP Królowej Polski, będącą zarazem rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, wsłuchujemy się w jasnogórskim sanktuarium w to, co Duch mówi o więzi chrześcijanina z Chrystusem, o Maryi, najdoskonalszym obrazie tej więzi, oraz o tym, jak owa więź z Chrystusem objawia się w świecie polityki. 

Dana ku obronie narodu naszego - homilia Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego

archiwum :8 maj 2015

Dana ku obronie narodu naszego

1.Uczestnictwo w dziale świętych
Ewangelia dzisiejszej uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski prowadzi nas na Golgotę. Dokonuje się największa tragedia w całych dziejach ludzkości: człowiek skazał Syna Bożego na okrutną śmierć na krzyżu. I właśnie w tym momencie najwyższego cierpienia Jezus kieruje do swej Matki słowa przeniknięte najgłębszym miłosierdziem: „Niewiasto, oto syn Twój”, aby następnie powiedzieć do św. Jana: „Oto Matka twoja”. Chrystus, odrzucony przez naród, nie chce, aby ci, którzy uwierzyli w Jego mesjańskie posłannictwo, pozostali sami. Daje im więc największy Skarb, jaki posiada: swoją Matkę. Apostoł przekazał nam, potomnym, jakże pełną radości i nadziei wieść: „Od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (por. J 19, 26-27). Dla Jana zaczął się bowiem błogosławiony czas szczególnej bliskości z Maryją, Matką Bożego Syna. Po latach św. Paweł w Liście do Kolosan w następujący sposób skomentował to wydarzenie: Jezus Chrystus, Obraz niewidzialnego Boga, Pierworodny wobec każdego stworzenia, Ten, w którym wszystko zostało stworzone (por. Kol 1, 15-16), jest Królem. Do Jego królestwa przeniósł nas Bóg Ojciec, co więcej, „uzdolnił [On nas] do uczestnictwa w dziale świętych w światłości” (Kol 1, 12). Odtąd trwające już prawie dwa tysiące lat dzieje Kościoła są przedziwnym uczestnictwem wierzących chrześcijan w życiu świętych. Trwanie w tej wspólnocie gwarantuje im szczęśliwe – choć niełatwe – życie już tu, na ziemi, by swój szczyt osiągnąć w wieczności.

Homilia ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego, wygłoszona 3 maja 2015 w Bazylice św. Krzyża w Warszawie

archiwum :8 maj 2015

Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą

Słowa z Pierwszego listu św. Jana Apostoła

Umiłowani Bracia i Siostry!

Wszyscy, którzy dziś, w dniu święta Ojczyzny, przywołujecie słowa pieśni przodków naszych:

Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie!

Do Bazyliki Świętokrzyskiej przyszliśmy na niedzielną modlitwę, na spotkanie z Chrystusem Obecnym w Eucharystii. Do tej tej sławnej świątyni Rzeczypospolitej, która w dniach Powstania Warszawskiego była szańcem wiary, a w latach powojennych miedzy innymi miejscem pamiętnych, poświęconych sprawom narodu Kazań Świętokrzyskich Prymasa Tysiąclecia.

Od ołtarza Ojczyny będziemy kierować nasze modlitwy do Chrystusa. Modlitwy za Polskę, za naród, za państwo. O wstawiennictwo przed Bożym tronem, o wspomożenie i opiekę, prosić będziemy także pośredniczkę łask, Maryję Wniebowziętą – Królową Polski i naszych serc. Obchodzimy dziś pamiątkę uchwalenia 3 maja 1791 roku, Konstytucji, która stanowi zwornik nowożytnych dziejów Narodu. Jest to święto tych wszystkich dla których słowo „ojczyzna” nie jest pustym pojęciem, ale rzeczywistością ich życia. Wartością która promieniuje, wychowuje, także raduje.

Ateiści nie mogą narzucać wierzącym światopoglądu

archiwum :8 marzec 2015

Fundusz Kościelny nie jest "z łaski" państwa, jak błędnie sugerują media laickie, ale jest to wymóg sprawiedliwości - uważa ks. prof. Józef Krukowski. W wywiadzie dla KAI obchodzący 50-lecie pracy naukowej wybitny znawca prawa wyznaniowego przypomina też o konstytucyjnym prawie do wolności religijnej w życiu prywatnym i publicznym, o czym nie pamiętają przeciwnicy wieszania symboli religijnych w Sejmie, nauczania religii w szkole i prawa do klauzuli sumienia.

Do drugiej, a nawet trzeciej potęgi

archiwum :15 luty 2015

Jak w rozmowie z Orianą Fallaci zauważył etiopski cesarz Hajle Selasje - „na świecie nigdy nie dzieje się nic nowego” - toteż chyba powinniśmy włożyć między bajki opowieści o „neokoloniach” i temu podobnych zjawiskach. Polska nie jest żadną „neokolonią”, tylko zwyczajnie – kolonią i to w znaczeniu podwójnym, czyli kolonia do kwadratu.

Terytoria zamorskie

Ledwo tylko Krzysztof Kolumb w 1492 roku „odkrył Amerykę”, a już pojawiło się pytanie, do kogo mają należeć nowo odkryte terytoria. Rzecz wyjaśniła się dwa lata później w traktacie w Tordesillas, który podzielił świat między Hiszpanię i Portugalię wzdłuż 49 stopnia długości geograficznej zachodniej. Obszary leżące na wschód od tej linii miały przypaść Portugalii, a leżące na zachód – Hiszpanii. Dlatego w Brazylii, która „wystaje” poza tę linię urzędowym językiem jest portugalski, podczas gdy w całej reszcie Ameryki Południowej i Środkowej – hiszpański. Ale traktat w Tordesillas dzielił świat tylko na półkuli zachodniej, podczas gdy nie było wiadomo, gdzie przebiega linia tego podziału na półkuli wschodniej. Wyjaśniło się to dopiero w roku 1529 w traktacie w Saragossie, w którym wytyczono linię przebiegającą około 17 stopni na wschód od Moluków. Tego podziału nie uznawały inne państwa europejskie, dla których – zwłaszcza po Reformacji – był on jeszcze jednym dowodem papistowskich uroszczeń – jako, że pomysłodawcą kompromisu w Tordesillas był papież Aleksander VI. Ten brak uznania nie był jednak absolutny, bo Elżbieta Wielka udzielając Francisowi Drake instrukcji, upoważnia go do brania w posiadanie „ w imieniu Korony” zamorskich terytoriów, o ile nie należą już one do jakiegoś księcia chrześcijańskiego. W ten oto sposób Drake objął w posiadanie np. Kalifornię, a Humphrey Gilbert – Nową Funlandię.

Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi

archiwum :12 luty 2015

List otwarty ks. bp. Ignacego Deca do Bronisława Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

W piątek, dnia 6 lutego 2015 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę otwierającą drogę do ratyfikacji „Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Ratyfikacja tego dokumentu i wprowadzenie jego postanowień w życie rodzinne i społeczne stanowi wielkie zagrożenie dla wartości naturalnych i ogólnoludzkich, przede wszystkim uderza w instytucję małżeństwa i rodziny. Wskazało na to wiele środowisk naukowych i społecznych poczuwających się do odpowiedzialności za przyszłość Polski. Jasne stanowisko w tym względzie zajął Episkopat Polski.

l

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

archiwum :8 luty 2015

Warszawa, 4 lutego 2015 r.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Stanowisko Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny w sprawie Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO)

archiwum :8 luty 2015

Warszawa, 4 lutego 2015 r.

Mając na uwadze zbliżające się posiedzenie połączonych komisji sejmowych na temat konwencji CAHVIO, Rada ds. Rodziny KEP przypomina swoje stanowisko w tej sprawie. Jednocześnie wyraża poparcie dla społecznej inicjatywy o wysłuchanie publiczne ws. konwencji. Jest to głęboko uzasadnione, gdyż w Polsce zdecydowanie brak pełnej informacji na temat zmian prawnych oraz kulturowo-cywilizacyjnych, które konwencja wymusza.

Zawierzyć na nowo Sercu Jezusa

archiwum :8 luty 2015

Kult Serca Jezusowego rozwinął się w naszym kraju jeszcze przed objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. Polska miała też szczególne przywileje od papieża. 6 lutego 2015 roku przypada 250. rocznica ustanowienia na prośbę króla Augusta III i biskupów polskich uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce.

Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa, wraz ze Mszą św. i oficjum brewiarzowym, ustanowił w 1765 r. papież Klemens XIII. Był to przywilej tylko dla Polski, dla ówczesnego Królestwa Polskiego i jednej Konfraterni Najświętszego Serca w Rzymie. W ten sposób Stolica Apostolska odpowiedziała na memoriał biskupów polskich z 1764 r.

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 of 19