Msze święte:
niedziele i święta: 730, 930, 1130
dni powszednie: 700, okresowo: 1700 /1800
 

Małżeństwo

Przez małżeństwo rozumiemy przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz na rodzenie i wychowywanie potomstwa. Zawierane między ochrzczonymi zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest specjalna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. "LICENCJA"), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty:
- dowód osobisty
- aktualne świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy)

- data i miejsce I-ej Komunii św.
- świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
- w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
- świadectwo religii z ostatniej klasy

Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje:

a. dwukrotną spowiedź - po zgłoszeniu zamiaru małżeństwa oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem

b. udział w konferencjach przedmałżeńskich ( w naszej parafii w Wielkim Poście i w Adwencie)

c. trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej

d. udział w dniu skupienia

4. na tydzień przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu przedstawiając następujące dokumenty:

a. indeks odbycia nauk przedmałżeńskich z adnotacją o spowiedziach przedmałżeńskich

b. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

c. licencję, jeżeli związek zawierany jest spoza naszej parafii

d. zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego

e. dane świadków: data urodzenia, miejsce zamieszkania.

 

INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

W związku z wprowadzeniem w życie Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, od dnia 15 listopada 1998 r. sakrament małżeństwa może być zawarty według jednej z następujących form:

A) według dotychczasowej praktyki, tzn. małżonkowie zawarli już ze sobą wcześniej kontrakt cywilny lub zawierają go tego samego dnia, ale przed zawarciem małżeństwa sakramentalnego;

B) nupturienci zawierają małżeństwo sakramentalne wyłącznie ze skutkami religijnymi (bez skutków cywilnych);

C) nupturienci zawierają małżeństwo według ceremonii religijnej z równoczesnym (tzn. w czasie tej samej ceremonii) zawarciem małżeństwa wywołującym skutki cywilne według polskiego prawa świeckiego.

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt. (kan. 1115)

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa.

Kancelaria w naszej parafii oprócz niedziel i świąt czynna jest we wszystkie dni tygodnia (w zależności od zaistniałej potrzeby). Wiemy, że mamy różne obowiązki związane z konkretnym czasem ich wykonywania, dlatego polecam wcześniej (każdego dnia po mszy św. lub telefonicznie) umówić się z ks. proboszczem, aby ustalić stosowny czas do załatwienia spraw kancelaryjnych.

 

DOKUMENTY

które należy przedłożyć w kancelarii parafialnej

 

Przy pierwszym spotkaniu z duszpasterzem:

1. Dowód osobisty lub inny urzędowy dokument, np. legitymacja służbowa.

2. Metryka chrztu świeżej daty, tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza. Metryka winna zawierać wszystkie adnotacje z księgi chrztów. Jeżeli nie ma wpisanego bierzmowania należy z parafii bierzmowania dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu.

3. Świadectwa z nauki religii: z ostatniej klasy Szkoły Podstawowej lub z Gimnazjum oraz z ostatniej klasy szkoły średniej.. Zapisać lub zapamiętać datę I Komunii św.

Przy pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej zostaje przeprowadzona rozmowa duszpasterska i spisany protokół przedślubny.

 

Pouczenie

Jeżeli małżeństwo zawierane jest według formy C) tzn. ze skutkami cywilnymi, to po rozmowie z duszpasterzem i spisaniu protokołu przedślubnego narzeczeni mają obowiązek w odpowiednim czasie (nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem) zgłosić się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego(mieści się w Urzędzie Gminy w Borzechowie) w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego (zob. informacja USC). Tam narzeczeni otrzymają zaświadczenie (w 3 egz.) o tym, że mają oni prawo zawrzeć małżeństwo według prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, w której będzie zawierane małżeństwo (wszystkie 3 egz.).

 

Potem dołączamy następujące dokumenty:

1. Aktualne zaświadczenie (3 egz.) z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w wypadku małżeństwa sakramentalnego zawieranego ze skutkami cywilnymi – forma C)

2. Świadectwo zawarcia związku cywilnego z USC (w wypadku gdy przed małżeństwem sakramentalnym był zawarty kontrakt cywilny – forma A).

3. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.

4. Indeksy nauk przedmałżeńskich z odbytą drugą spowiedzią.

5. Inne dokumenty, o ile będą wymagane przez prawo kościelne, a o których powiadomieni zostaną narzeczeni w kancelarii parafialnej.

W tygodniu ślubu

W dniach od poniedziałku do czwartku narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Do protokołu przedślubnego dołączają brakujące dokumenty i składają stosowną ofiarę z racji ślubu. W opłacie tej nie mieści się posługa organisty i zakrystianki /siostra/, których to narzeczeni opłacają we własnym zakresie.

Świadkowie winni być pełnoletni (ukończone 18 lat) Spisując akt ślubu narzeczeni powinni mieć dane świadków /data urodzenia, pesel, adres zamieszkania/.

Licencja wydawana jest w tygodniu ślubu. Do licencji zostają dołączone 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego (tylko w wypadku, gdy narzeczeni zawierają sakrament małżeństwa ze skutkami cywilnymi, for. C).

 

TERMINY SPOTKAŃ DLA NARZECZONYCH

Konferencje przedmałżeńskie

Terminy konferencji– uzgodnione z narzeczonymi.

DEKANALNA PORADNIA

ŻYCIA RODZINNEGO W BEŁŻYCACH

Pani Beata Lalak, tel. 510 142 153

 

BEZPOŚREDNIE PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA

Spowiedź przedślubna. Po spisanym protokole przedślubnym należy odbyć spowiedź przedślubną. Dając spowiednikowi do podpisania indeks należy zaznaczyć, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna. Tak samo postępujemy przy drugiej spowiedzi, którą narzeczeni odbywają w tygodniu ślubu. Oczywiście, gorąco zachęcamy do częstego korzystania z sakramentów świętych.

Konferencje przedmałżeńskie. Narzeczeni są zobowiązani przed ślubem wysłuchać 10 konferencji przedmałżeńskich, odbyć konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego oraz uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych.

Konferencje przedmałżeńskie dla narzeczonych z naszej parafii odbywają się zazwyczaj na początku roku /luty-marzec/. Termin konferencji (po wcześniejszych ogłoszeniach) podaje proboszcz.

Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych ze względów na bardzo małą ilości zawieranych małżeństw nie jest organizowana, ale obowiązkowo korzystamy z niej (w porozumieniu z ks. proboszczem) w innych parafiach /np. w Bełżycach/ z uwzględnieniem tamtejszych wymogów kancelaryjnych.

Dzień skupienia przedślubnego odbywa się w domu rekolekcyjnym w Kaliszanach.

O ile narzeczonym z ważnych powodów nie odpowiadają podane przez parafię terminy spotkań przedmałżeńskich wtedy mogą uczestniczyć w konferencjach i dniu skupienia w innych parafiach.

 

Pouczenie dla narzeczonych:

Starajcie się czasie bezpośredniego przygotowania do małżeństwa nieustannie żyć w łasce uświęcającej. Gdy przydarzy się grzech, praktykujcie zasadę - dzisiaj zgrzeszyłem, dzisiaj się oczyściłem.

Podczas waszych spotkań ze sobą, pomódlcie się razem za siebie, pójdźcie razem do kościoła, porozmawiajcie o Bogu. To jest bardzo ważne. Jeżeli będziecie z Bogiem, Bóg będzie z wami.

Gdy będziecie zapraszali gości weselnych, poproście ich, a także swoich świadków, aby z racji waszego ślubu skorzystali ze Spowiedzi świętej, zaś w czasie waszego ślubu gorąco się za was modlili i w waszej intencji przyjęli Komunię świętą.

Korzystając z okazji poproście też swoich gości, aby w kościele nie rzucali przed wasze nogi pieniędzy, ryżu i innych dziwnych przedmiotów. Jest to pogański zwyczaj, który nie ma nic wspólnego z sakramentem małżeństwa.

 

UWAGI DO LITURGII

Fotograf. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Bolesława Pylaka z dn. 02.03.1995 r. w czasie ślubu może fotografować i filmować tylko jeden fotograf i jeden operator kamery.

Zawsze obowiązuje ich godny i świąteczny ubiór. Warunkiem otrzymania zezwolenia na wykonywanie zdjęć i filmów jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu liturgicznego organizowanego przez AKL .

Narzeczeni mogą sobie wybrać czytania na swój ślub. Mogą także podczas liturgii sakramentu małżeństwa wykonać czytanie, psalm, modlitwę wiernych.

Obrączki na początku Mszy św. przekazujemy siostrze zakrystiance.

Przed rozpoczęciem Mszy św. narzeczeni wraz ze świadkami czekają na kapłana w przedsionku kościoła.

 

Przed CEREMONIĄ ZAŚLUBIN

(ze skutkami cywilnymi – forma C)

15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. narzeczeni wraz ze świadkami udają się do kancelarii, aby złożyć swoje podpisy w księgach metrykalnych i na zaświadczeniach z USC (w 3 egz.). Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymują małżonkowie.

PO ŚLUBIE

Młodej parze bardzo polecam:

Nie zapomnijcie zamówić dziękczynnej Mszy św. z prośbą o błogosławieństwo w rocznicę waszego ślubu.

Praktykujcie wspólną codzienną modlitwę. Pamiętajcie o Różańcu.

Postarajcie się zaraz po ślubie odprawić pierwsze piątki i pierwsze soboty miesiąca. Najlepiej razem.

Trzymajcie się zasady: żadnego dnia bez wspólnej modlitwy, żadnych niedziel i świąt bez mszy św.

Praktykujcie comiesięczną spowiedź.

Nie zapomnijcie, że bez Boga nie można być szczęśliwym ani nie można dobrze wychować dzieci. W odkrywaniu Boga i życiu z Nim bardzo pomocne jest trwanie we wspólnocie parafialnej i w grupach działających przy parafii. Zachęcam też do słuchania „Audycji dla małżonków” w Radio Maryja (wtorki, godz. 21.30).

 

Na waszą piękną ale i trudną drogę małżeńską z serca wam błogosławię!

Proboszcz parafii

 

INFORMACJA USC

dla osób ubiegających się o wydanie

zaświadczenia do zawarcia małżeństwa

kanonicznego ze skutkami cywilnymi

Mężczyzna i kobieta, którzy ukończyli 18 lat (kobieta za zgodą sądu po ukończeniu 16 lat), zamierzający zawrzeć małżeństwo kanoniczne ze skutkami cywilnymi, powinni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednej ze stron i złożyć:

pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz, w zależności od stanu cywilnego, następujące dokumenty:

kawaler, panna

odpis skrócony aktu urodzenia,

rozwiedziony, rozwiedziona

odpis skrócony aktu urodzenia,

odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie albo odpis prawomocnego wyroku sądu o rozwodzie,

wdowiec, wdowa

odpis skrócony aktu urodzenia,

odpis skrócony aktu zgonu małżonka albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu poprzedniego małżonka lub uznania go za zmarłego.

kobieta niepełnoletnia, która ukończyła

16 lat składa również:

odpis prawomocnego postanowienia sądu zezwalającego na zawarcie małżeństwa.

Każde z nupturientów powinno okazać dowód osobisty.

Nazwiska małżonków i ich dzieci

Po ślubie małżonkowie mogą nosić:

nazwisko wspólne dla obojga – dotychczasowe nazwisko męża albo dotychczasowe nazwisko żony.

swoje dotychczasowe nazwiska,

nazwiska dwuczłonowe, wynikające z połączenia dotychczasowego nazwiska jednego z małżonków z dotychczasowym nazwiskiem drugiego małżonka.

Dzieci mogą nosić nazwisko jednego z małżonków.

Po stwierdzeniu zdolności prawnej nupturientów do zawarcia małżeństwa i ustaleniu nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w prawie polskim.

Trzy egzemplarze zaświadczenia narzeczeni przekazują proboszczowi parafii, w której będzie zawierane małżeństwo kanoniczne.

Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od dnia wydania.

Wymienione wyżej dokumenty obowiązują również przy zawieraniu małżeństwa w USC.